Archetypy domów a astrologia ezoteryczna
Andrzej Cedzyński, 1993-2010

Kontynuując poprzedni wątek, w tym miejscu chciałbym się skupić na ezoterycznym i karmicznym wymiarze domów, które są spójnym, klarownym i głębokim spojrzeniem na całość życia człowieka.

Dwunastka (12) wydaje się być liczbą doskonałą, zawiera w sobie wszelkie potrzebne plany czy poziomy zrozumienia. 12 ma wyjątkowo szczególne znaczenie w numerologii i astrologii. Jest symbolem porządku kosmicznego i ogólnej harmonii. Jest to liczba doskonała – podzielna przez 2,3,4 i 6. Od czasów Babilonu mamy 12 miesięcy w roku, 12 godzin dnia, 12 znaków zodiaku. Popatrzmy na podzielność liczby 12, która wskazuje na różne wymiary życia człowieka w kontekście astrologii.

12 = 4 + 4 + 4

w procesie bieżącej inkarnacji człowieka (nazywam to umownie PLAN ŻYCIA) można wyróżnić trzy fazy składające się z czterech elementów:

 1. Faza 1 (prymarny rozwój) to punkt wyjściowy, podstawowy kapitał środków życiowych potrzebnych człowiekowi w planie inkarnacji:
 • Vita[1] (Życie) – pierwszy dom to miejsce opisujące (deklarujące jak w brydżu) nasze zapasy sił życiowych, zdrowie, charakter, temperament – osobowościowe warunki życia. To również sposób postrzegania samego siebie.
 • Lucrum[2] (Zysk) – to materialne warunki życia. Ogólnie: zasoby, stan posiadania oraz źródła dochodów i zysków oraz sposoby ich wydatkowania
 • Fratres[3] (Bracia) – skład najbliższej rodziny (także bliskich znajomych i otoczenia), charakter wpływu rodziny
 • Genitor[4] (Rodzic) – ojciec i jego znaczenie w rodzinie[5].
 1. Faza 2 (Indywiduacja[6]) to etap asymilacji treści, inwolucyjne realizacje człowieka w jego bieżącej inkarnacji. Faza rozpada się na cztery elementy:
 • Nati[7] (Dzieci) – potomstwo jako efekt realizacji podstawowego prawa biologicznego – prawa zachowania życia gatunku
 • Valetudo[8] (Zdrowie) – wykorzystanie do realizacji swojego życiowego planu zdrowia i pomocy innych. Do tego można sprowadzić to, co sygnalizuje dom 6, odpowiadający w pierwszej kolejności za nasze zdrowie, a w dalszej – za pracę, czyli społeczne obowiązki wobec innych i obowiązki innych wobec nas
 • Uxor[9] (Małżeństwo) – poziom integracji z otoczeniem poprzez małżonka/ę, tworzenie podstawowych struktur społecznych oraz relacji z partnerami
 • Mors[10] (Śmierć) – zamykający etap indywiduacji, który określa ramy naszego życia, a także sprawy związane ze śmiercią, własną i przodków (np. spadki, dziedziczenie)
 1. Faza 3 (Społeczna) to ewolucyjna przemiana człowieka, wykorzystanie potencjału otrzymanego w fazie 1 i przyswojonego w fazie 2. Również tutaj mamy do czynienia z podziałem na cztery poziomy:
 • Pietas[11] (Miłość) – religijna kontemplacja, aktywne poszukiwanie źródeł wiary i miłości
 • Regnum[12] (Królestwo) – działalność na niwie społecznej, prywatna lub społeczna
 • Benefacta (Dobry Los[13]) – punkty oparcia dla działalności kreowanej w 10 domu (np. przyjaźń – należy nauczyć się być przyjacielem, aby mieć przyjaciół)
 • Carcer[14] (Śmierć) – wszelkie przeszkody w sferze realizacji działalności (zawarte w 3 poprzednich domach).

Trzy fazy, jak żywo, przypominają podstawowe jakości w horoskopie: kardynalne, stałe i zmienne. Całość można sprowadzić do prostego kodu: STAŃ SIĘ! – ZBURZ MUR WOKÓŁ SIEBIE! – ZBUDUJ NOWY ŚWIAT!

Kolejny magiczny podział dwunastki to tetrada:

12 = 3 + 3 + 3 + 3

Podział na 4 wywołuje całkiem słuszne skojarzenia z żywiołami w horoskopie, ale nie o nich chcę tutaj mówić, lecz o Warunkach Realizacji Planu Życia opisanego w podziale na 3 fazy. Warto tutaj zwrócić uwagę na fakt, że o ile pierwszy czynnik tkwi w nas samych a drugi może być przez nas stworzony (wykreowany), o tyle trzeci czynnik tylko częściowo jest zależny od nas samych i od naszego wpływu. Zazwyczaj to on wpływa na nas.

Faza A – Ogólne warunki realizacji planu:

 • Vita – punkt „JA”, ciało, osobowość, temperament, zapas sił witalnych.
 • Lucrum – punkt możliwości, materialne warunki realizacji planu życia.
 • Fratres – punkt bliskich relacji, najbliższe otoczenie, poczynając od rodzeństwa, a na bliskich znajomych kończąc

Faza B – Indywidualne warunki realizacji planu:

 • Genitor– punkt „korzeni”, dom jako pierwszy etap indywiduacji. Pierwsze 7 lat to żmudny proces wychowywania dziecka. To dom i treści, które wraz z nim dziedziczymy, stanowią o naszym wyobrażeniu świata. Bycie „rodzicem” gnieździ się w nas samych.
 • Nati – punkt kreacji, dzieci to element zależny od nas samych i od naszego zrozumienia potrzeby kontynuacji.
 • Valetudo – punkt siły i slabości, najbliższe otoczenie, poczynając od rodzeństwa, a na bliskich znajomych kończąc

Faza C – Społeczne warunki realizacji planu:

 • Uxor – punkt otwartości na świat, gotowość wejścia w bliski związek z partnerem (unifikacja) jest zarazem pierwotną potrzebą, jak i formą realizacji podstawowego planu społecznego. 7 dom to również relacje partnerskie, biznesowe czy wrogowie, więc od naszej umiejętności wchodzenia w relacje z innymi zależy realizacja naszego PLANU ŻYCIA.
 • Mors – punkt śmierci i zmartwychwstania, śmierć jest jedyną pewną rzeczą w życiu człowieka. Zależy tak naprawdę od sposobu i form wydatkowania własnej energii życiowej.
 • Pietas – punkt ducha, wiara jest siłą napędową wszelkich działań człowieka. Gdzieś na końcu poszukiwań źródeł wiary natrafiamy na miłość. W istocie chodzi o to, aby nauczyć się kochać – siebie i innych. Szczęście nie jest zależne od innych, lecz tkwi w nas samych.

Faza D – Efekty realizacji planu:

 • Regnum – punkt poszukiwania celu, w 10 domu ucieleśniają się wszelkie nasze poczynania, aspiracje, umiejętności czy potrzeby kreacji. To swoisty, własnoręcznie zbudowany fundament nowego życia, materialny ślad, który zostawiamy po sobie.
 • Benefacta – punkt indywiduacji wyższego rzędu, to w 11 domu wykorzystujemy zdobyte doświadczenie i umiejętność nawiązywania kontaktu z grupą, aby zostawić po sobie już nie tylko materialny ślad naszego życia (10 dom), ale coś, co przetrwa w pamięci ludzi, coś – co wzbogaci zbiorową świadomość
 • Carcer – punkt izolacji i samotności, w 12 domu czekają na nas nie tylko przeszkody, które mogą utrudnić nam realizacje planu życiowego, lecz również jest to miejsce na osobiste rozliczanie się z sobą – klisza karmiczna, na której odnotowane zostaną nasze działania. W zależności ot tego, jak realizowaliśmy PLAN ŻYCIOWY w poprzednich domach, czeka na nas piekło lub niebo. Każdy błąd i każdy dobry uczynek – zwielokrotniają się. Mówi się o tym domu, że są to ukryci wrogowie. Tak naprawdę, wróg jest tylko jeden – my sami i nasza umiejętność, lub jej brak, harmonijnego rozwoju – osobistego i społecznego.

Kolejny podział zawiera się w podstawowym dualizmie przejawiającym się w każdym aspekcie życia.

12 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2

Doskonałą ilustracją jest tutaj symbol TAO.

Pary domów można zestawiać według różnych kluczy, z czego dwa są najbardziej istotne w astrologii ezoterycznej: koniunktywne i opozycyjne. Koniunktywne oparte jest  na zestawieniu parami domów sąsiadujących ze sobą, np. 1 i 2 dom. Opozycyjne zaś oparte jest na zestawieniu typu: 1 i 7 dom.

Biorąc pod uwagę Krzyż Mistyczny w Kabale, należy wyróżnić domy dzienne i nocne[15]. Mamy tutaj do czynienia z trochę innym podziałem, niż w tradycyjnym ujęciu, gdzie za domy nocne (północne) uchodzą domy od 1 do 6-ego, a za domy dzienne (wschodnie) – od 7 do 12-ego. W ujęciu ezoterycznym i kabalistycznym Słońce (dzienny) i Księżyc (nocny) mają po jednym domu a pozostałe planety po dwa domy: jeden dzienny i jeden nocny (szczegóły na rysunku poniżej).

Ciemnym kolorem oznaczono domy nocne, jasnym – dzienne. Dodatkowo umieszczone znaczniki żywiołów i biegunowości (+/-) mają za zadanie ułatwić orientację w tym niecodziennym systemie wartościowania domów.

Rys. 1 Dzienne i nocne domy w ujęciu ezoterycznym (klasyczny septener)

Źródło: opracowanie własne

Rozpatrywane koniunktywnie diady to:

 • Vita – Lucrum (bieguny dodatnie)
 • Nati – Valetudo (bieguny dodatnie)
 • Pietas – Regnum (bieguny dodatnie)
 • Fratres – Genitor  (bieguny ujemne)
 • Uxor – Mors (bieguny ujemne)
 • Benefacta – Carcer (bieguny ujemne)

Rozpatrywane opozycyjnie diady to:

 • Vita – Uxor
 • Lucrum – Mors
 • Fratres – Pietas
 • Genitor – Regnum
 • Nati – Benefacta
 • Valetudo – Carcer

Spróbujmy spojrzeć da diady jako etapy rozwoju każdego człowieka. I tak:

 1. Vita – Lucrum, pojawiający się potencjał życiowy (nie zapominajmy, że Ascendent jest chwilą, w której określony zostaje nowy byt poprzez urodziny) uruchamia automatycznie mechanizm obronny w postaci gromadzenia środków potrzebnych do przeżycia (pokarm i opieka matki itp.). Człowiek aktywnie zabezpiecza swoje istnienie, aby przetrwać. O ile sam fakt narodzin, prawie w każdym przypadku, powoduje natychmiastową ochronę (opiekę) a w ślad za tym – gromadzenie wystarczającej liczby środków materialnych, o tyle sama materia (Lucrum) bez siły sprawczej (Vita) jest absolutnie bezpłodna. O ile BYĆ znaczy MIEĆ (chociażby życie czy uczucia), o tyle MIEĆ nie znaczy BYĆ.
 2. 2. Fratres – Genitor, domy jasne (np. Vita-Lucrum) w podstawie swojego działania mają aktywny udział podmiotu (chociażby płacz dziecka domagającego się jedzenia czy praca mająca na celu zapewnienie środków materialnych). Domy ciemne z kolei, mają w swojej podstawie pasywny udział podmiotu. Nie mamy wpływu, na to, kto zostanie naszymi rodzicami, ani na to, ile będziemy mieli rodzeństwa. Tylko w ograniczonym stopniu (bliscy znajomi) możemy wpływać na ciemne diady.
 3. 3. Nati – Valetudo, o ile ciemne domy oznaczają nasze środowisko, o tyle – jasne domy przedstawiają nas samych i nasze działania. Wspomniane wcześniej prawo biologiczne zmusza nas wręcz do posiadania potomstwa i ochrony tego potomstwa (praca – Valetudo). To również dbałość o własne zdrowie i ciało, które niczym najcenniejszy przyrząd pracy, umożliwia nam realizację zadań związanych z trzecią diadą.
 4. 4. Uxor – Mors, miłość i śmierć to dwie podstawowe ramy spinające nasze życie w ciasne klamry. Ilekroć wiążemy się z małżonkiem czy partnerem (nawet tym w biznesie), tracimy coś z własnej autonomii. Zlewamy się w jedność lub współtworzymy nową jakość (egregora). O ile partnera życiowego możemy wybierać (nawet kilka razy), o tyle śmierci uniknąć się nie da. Inny aspekt 8 domu to śmierć podmiotu jako indywidualności. Każda forma interakcji, a raczej silnej relacji, wymaga poświęcenia cząstki siebie.
 5. 5. Pietas – Regnum, jasne domy: 9 i 10, wskazują na możliwość ujarzmiania świata Ducha i Materii. Wiara, religia, filozofia – to wyższa forma mentalu. Umiejętność wykorzystania treści 9 domu w życiu doczesnym i materialnym to domena Regnum. Wiara czyni ludzi silnymi, a możliwość przekucia wiary w czyn – „królami”.
 6. 6. Benefacta – Carcer, kolejna strefa pasywnego udziału człowieka. Brak przyjaznego otoczenia (Benefacta), który może być efektem błędnego procesu rozwoju w poprzednich diadach – jest zwiastunem wielu przeszkód, ograniczeń, cierpień. Zwykło się je określać jako przeszkody karmiczna.

Opozycyjny podział diad wzbogaca ogólny obraz i pokazuje siłę, jaką może osiągnąć człowiek potrafiący osiągnąć jedność (równowagę) w opozycji.

 • Vita – Uxor – Droga Osobowości – mamy tutaj do czynienia z jednej strony z indywidualnością, a z drugiej ze zbiorowością. Biorąc pod uwagę małżeństwo, jeśli dwie osoby zachowują swoją indywidualność (Vita), to mamy do czynienia z walką płci. Jeśli małżonkowie zlewają się w jedność (tworzą nowy egregor), to pojawia się nowa jakość i nowa, zwielokrotniona siła (Uxor). Pierwszy dom to JA, swoje zwycięstwa i porażki zawdzięczamy tylko sobie. Możemy użyć wlasnej siły, aby wpłynąć na otoczenie. 7 dom to MY, to otoczenie, które na nas wpływa i nami kieruje.
 • Lucrum – Mors, Droga Dobrobytu (bogactwa) ma w zasadzie bardzo proste przesłanie. Uchwycenie momentu równowagi w tej diadzie polega na zrozumieniu faktu, że egoistyczne gromadzenie dóbr tylko dla siebie jest drogą donikąd. Ważne jest świadome gromadzenie wszelkiego rodzaju dóbr w celu przekazania ich innym (i tutaj właśnie mamy spadki).
 • Fratres – Pietas, Droga Wiedzy – to w głównej mierze obraz walki między chaosem a porządkiem, między gromadzeniem informacji a jej przetwarzaniem i porządkowaniem. Z jednej strony mamy do czynienia z życiem swojego pokolenia (Fratres), a z drugiej – z głęboko zakorzenioną tradycją i przymusem przenoszenia wiedzy na kolejne pokolenia. 3 dom to morze informacji łączące się w spójne systemy (9 dom) i powracające do 3 domu w formie kolejnych książek, kolejnych systemów wartości, na tyle uniwersalnych, że mogą służyć także innym.
 • Genitor – Regnum, Droga Przeznaczenia – z jednej strony mamy punkt wyjścia (Genitor) a z drugiej – punkt docelowy (Regnum). Bezpiecznie wychowani i przysposobieni do życia zmierzamy do własnego celu. Ucieczka do sprawdzonych wzorców i starych nawyków to wycofywanie się do bezpieczeństwa oferowanego przez 4 dom. Mozolne wspinanie się do góry (drabina Jakubowa) to obietnica dotarcia do własnego Nieba, odkrycia osobistej Ziemi Obiecanej.
 • Nati – Benefacta,  Droga Kreacji – człowiek musi zaistnieć jako podmiot (Nati) lub wtopić się w grupę (Benefacta). Zaistnieć można na wiele sposobów, np. poprzez spłodzenie dziecka czy pracę. Całość przypomina scenę teatralną. Albo występujemy na scenie jako aktor (pierwszoplanowy lub drugoplanowy) albo siedzimy na widowni i bawimy się w krytyka marząc po cichu o własnym występie na scenie. Sztuką jest takie występowanie na scenie, aby można było spojrzeć na siebie oczami widza. Tylko taka korekta jest w stanie sprawić, że nasza rola będzie rewelacyjna.
 • Valetudo – Carcer, Droga Poświęcenia, trudno w przypadku tej diady mówić o zneutralizowaniu opozycji. Z jednej strony musimy służyć innym pomocą (Valetudo), a z drugiej – sami często potrzebujemy pomocy. Zachwianie równowagi od strony Valetudo rodzi przeszkody dla innych, często zmusza innych do udzielania nam pomocy, np. nie dbając o swoje zdrowie trafiamy do lekarza, który drugą dobę jest na dyżurze. Jeśli jest to od strony Cancer – to my jesteśmy przemęczonym lekarzem, który wierny przysiędze Hipokratesa musi nieść pomoc w każdej chwili i sytuacji. Sposobem na neutralizację tej antagonistycznej relacji może być maksyma „lekarzu lecz się sam”. W konfucjański sposób wypełniając swoje obowiązki i powinności wobec siebie i innych, możemy liczyć na to, że w naszym życiu nie będzie zbyt dużo 12-domowych przeszkód.

Jak widzimy z powyższego, każdy dom horoskopu ma wpływ na dom opozycyjny, ów wpływ określa się mianem „wpływu akcydentalnego”.


[1] Inne określenie – Horoskopus (wschód)

[2] Inne określenie – Porta Interna (Dolna Brama)

[3] Inne określenie – Dea (Bogini)

[4] Inne określenie – Immum Coeli (Głębia Nieba, Nadir)

[5] Czasy współczesne mają to do siebie, że tradycyjna rola ojca często staje się domeną kobiet. Ogólne znaczenie odwołuje się raczej do pełnionej roli ojca, niż fizycznej osoby ojca. Wśród astrologów istnieją rozbieżności, co do tego, kto reprezentuje 4 dom – ojciec czy matka. Idąc śladem Junga, postrzegam matkę jako Saturna, dziecko jako Księżyc, a ojca jako Słońce. W tym układzie, matkę symbolizuje 10 dom.

[6] Indywiduacja  to proces, w którym jednostka staje się świadoma swej niepowtarzalnej osobowości. Pierwsza faza jest również procesem indywiduacji, jednakże bez aktywnego i świadomego udziału człowieka, w odróżnieniu od fazy drugiej, gdzie proces jest całkowicie świadomy, a udział człowieka aktywny

[7] Inne określenie – Fortuna Bona (Dobry Los)

[8] Inne określenie – Fortuna Bona (Zły Los)

[9] Inne określenie – Occassus (Zachód)

[10] Inne określenie – Porta Superna (Górna Brama)

[11] Inne określenie – Deus (Bóg)

[12] Inne określenie – Medium Coeli (Środek Nieba, Zenit)

[13] Inne określenie – Dobry Duch (Genius Bonus)

[14] Inne określenie – Genius Malus (Zły Duch)

[15] Lepsze byłoby chyba określenie: domy Światła i Mroku, lub Jasne i Ciemne.

12 = 4 + 4 + 4